SUBSKRYBUJ KANAŁ RSS

Słownik terminów

A

ACEA

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (fr. Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles) – zrzesza 13 europejskich producentów samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i autobusów.

ASTM

Tym mianem określane są międzynarodowe standardy badań i jakości. Pierwotnie skrót oznaczał Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów (ang. American Society for Testing and Materials) – główna organizacją w Stanach Zjednoczonych zajmująca się tworzeniem norm.

B

B100

Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) stanowiące samoistne (100%) biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym (diesla). Biopaliwo nie zawiera domieszek oleju napędowego. Jakość paliwa określona jest przez normę PN-EN 14214. W Polsce stosowanie B100 jest możliwe na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych.

B20

Biopaliwo składające się z 20% estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz 80% oleju napędowego. Przeznaczone jest do silników z zapłonem samoczynnym (diesla). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych dopuszcza stosowanie takiego biopaliwa.

B30

Biopaliwo składające się z 30% estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz 70% oleju napędowego. Przeznaczone jest do silników z zapłonem samoczynnym (diesla). W Polsce nie ma wymagań jakościowych dla 30% mieszanki biodiesla.

B5

Paliwo ciekłe składające się z 95% oleju napędowego i 5% biokomponentów (estrów metylowych kwasów tłuszczowych). Jakość paliwa regulowana jest przez normę PN-EN 590 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

B7

Paliwo składające się z 7% Biodiesla (estrów) i 93% oleju napędowego zgodne z normą EN 590.

BIO85

Nazwa handlowa biopaliwa E85 składającego się z 70-85% bioetanolu i 15-30% benzyny do silników z zapłonem iskrowym.

Biobutanol

Alkohol butylowy (butanol) produkowany z odnawialnych surowców w procesie fermentacji. Obecnie proces produkcyjny jest w fazie opracowania.

Bioester

Biopaliwo, estry metylowe oleju rzepakowego stanowiące samoistne paliwo.

Bioestry

Estry metylowe kwasów tłuszczowych produkowane z olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych w procesie transestryfikacji z metanolem.

Bioetanol

Alkohol etylowy (etanol) produkowany z odnawialnych surowców w procesie fermentacji. W zależności od surowców wykorzystanych do produkcji bioetanol można podzielić na I generacji i II generacji. Bioetanol I generacji jest pozyskiwany z surowców wykorzystywanych także do produkcji żywności (np. pszenica, burak cukrowy, kukurydza). Odznacza się niskim potencjałem redukcji emisji GHG w stosunku do paliw kopalnych. Bioetanol II generacji produkowany jest z surowców niespożywczych, niekonkuruje tym samym z zasobami wykorzystywanymi do produkcji żywności. Produkowany może być m.in. z odpadów i pozostałości rolniczych (słoma), biomasy drzewnej i odpadów z przemysłu drzewnego, organicznych odpadów (np. komunalnych).

Biogaz

Mieszanka węglowodorów lekkich, które produkowane jest z biomasy, biodegradowalnych odpadów lub pozostałości.

Biojet

Paliwo przeznaczone do silników odrzutowych, produkowane z biomasy, biodegradowalnych odpadów lub pozostałości.

Biomasa

Stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze. W sensie energetycznym, biomasa to odnawialne źródło energii.

Biometan

Metan, węglowodór lekki, produkowany z biomasy, biodegradowalnych odpadów lub pozostałości.

Biometanol

Alkohol metylowy (metanol) produkowany z biomasy

Biowodór

Wodór produkowany z biomasy lub z biodegradowalnych odpadów.

Blending

Proces komponowania paliw. Słowo zaczerpnięte z języka angielskiego (blend – mieszać).

BTL

(biomass-to-liquid) wieloetapowy proces produkcji biopaliw ciekłych z biomasy.

C

Czysty olej roślinny (SVO)

Czysty olej roślinny (z ang. Straight Vegetable Oil). Mogą być wykorzystywane jako biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym, jednak odznaczają się gorszymi właściwościami od estrów metylowych kwasów tłuszczowych. W Polsce nie ma rozporządzenia jakościowego dla tego typu paliw.

D

DME

Eter dimetylowy (Dimethyl Ether).

E

E10

Biopaliwo składające się z 10% bioetanolu i 90 % benzyny do silników z zapłonem iskrowym.

E100

Biopaliwo składające się z 100% bioetanolu.

E15

Biopaliwo składające się z 15% bioetanolu i 85 % benzyny do silników z zapłonem iskrowym.

E85

Biopaliwo składające się z benzyny i bioetanolu. Przeznaczone jest tylko do silników z zapłonem iskrowym przystosowanych do spalania tego biopaliwa etanolowego. W zależności od sezonowości zawiera od 70 do 85% (obj.) bioetanolu, pozostałą część stanowi benzyna. Wymagania jakościowe zostały zamieszczone w Rozporądzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych.

E95

Biopaliwo składające się z 95% (obj.) bioetanolu i 5% (obj.) dodatków przeznaczone do silników z zapłonem samoczynnym (diesla).

EPA

Agencja Ochrony Środowiska (ang. Environmental Protection Agency) – amerykańska federalna agencja zajmująca się kwestiami związanymi z ochroną środowiska.

Estryfikacja

Proces, w którym zachodzi reakcja chemiczna pomiędzy kwasami organicznymi i alkoholami w wyniku, której powstają estry. Reakcja może zachodzić w obecności zarówno katalizatorów kwaśnych jak i zasadowych, w fazie homogenicznej (jednorodnej) lub heterogenicznej (niejednorodnej).

Estry etylowe kwasów tłuszczowych (FAEE)

Estry etylowe kwasów tłuszczowych (Fatty Acid Ethyl Esters) powstałe w procesie estryfikacji z kwasów tłuszczowych i etanolu.

Estry metylowe kwasów tłuszczowych FAME

Estry metylowe kwasów tłuszczowych (Fatty Acid Methyl Esters) powstałe w procesie estryfikacji z kwasów tłuszczowych i metanolu.

Estry metylowe oleju rzepakowego (RME)

Estry metylowe oleju rzepakowego (Rapeseed Methyl Esters) produkowane w procesie transestryfilacji z oleju rzepakowego i metanolu. Odznaczają się najlepszymi właściwościami fizykochemicznymi i temperaturowymi spośród wszystkich estrów metylowych kwasów tłuszczowych.

Estry metylowe oleju sojowego (SME)

Estry metylowe oleju sojowego (Soybean Methyl Esters) produkowane w procesie transestryfikacji z oleju sojowego i metanolu.

ETBE

Eter Etylowo Tert-Butylowy (ang. Ethyl Tertiary Butyl Ether) stosowany jako dodatek do paliw płynnych.

Eter Etylowo Tert-Butylowy (ETBE)

Eter Etylowo Tert-Butylowy (Ethyl Tertiary Butyl Ether). Produkowany jest z izobutenu (2-metylo propen) i etanolu. Dodatek uszlachetniający wykorzystywany do benzyn silnikowych polepszając proces spalania benzyny w silniku.

Eter Metylowo Tert-Butylowy (MTBE)

Eter Metylowo Tert-Butylowy (Methyl tertiary-butyl ether) dodatek do paliw, produkowany z metanolu i izobutenu (2-metylo propenu). Podobnie jak w przypadku ETBE może być wykorzystywany jako dodatek do paliw. Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) Narodowy Cel Wskaźnikowy jest to minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej. Poziom NCW jest ustalany przez Radę Ministrów co 3 lata na kolejne 6 lat. Obecnie obowiązujące poziomy NCW zostały obwieszczone w Rozporządzenie Rady ministrów z 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013: 2008 r. 3,45% energ. 2009 r. 4,60% energ. 2010 r. 5,75% energ. 2011 r. 6,20% energ. 2012 r. 6,65% energ. 2013 r. 7,10% energ.

ETOH

Etanol.

ETS

System handlu emisjami (ang. Emissions trading scheme) w ramach którego rozliczane i rozdzielane są zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.

F

FAEE

Estry etylowe kwasów tłuszczowych (ang. Fatty Acid Ethyl Esters) produkowane w procesie estryfikacji z etanolu i kwasów tłuszczowych.

FAME

Estry metylowe kwasów tłuszczowych (ang. Fatty Acid Methyl Esters) produkowane w procesie estryfikacji z metanol i kwasów tłuszczowych.

Flexible Fuel Vehicle (FFV)

Pojazdy przystosowane do spalania konwencjonalnej benzyny oraz biopaliwa E85. Spalanie biopaliwa etanolowego E85 jest możliwe dzięki zastosowaniu w układzie paliwowym, silniku, układzie wydechowym i kontrolno pomiarowym specjalnych materiałów odpornych na działanie etanolu. Samochody z systemem FFV mogą spalać tradycyjną benzynę jak również E85. System kontrolno pomiarowy samochodu jest tak zaprojektowany, aby automatycznie dostosowywał warunki spalania do stosowanego paliwa (biopaliwa) bez konieczności użytkownika ingerowania w parametry pojazdu.

G

Gazy cieplarniane

Gazy cieplarniane (z ang. Greenhouse gases – GHG) są to gazowe składniki atmosfery, zarówno naturalne, jak i antropogeniczne, które pochłaniają i reemitują promieniowanie podczerwone. Do gazów cieplarnianych zaliczany jest przede wszystkim dwutlenek węgla (CO2), ale także inne gazy takie jak metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), chlorofluorowęglowodory (CFC), ozon (O3) oraz para wodna.

GHG

(Greenhouse gases) Gazy cieplarniane.

H

HVO

(Hydrogenated Vegetable Oils) uwodornione oleje roślinne.

I

Izomeryzacja

Proces, w którym następuje reakcja chemiczna polegająca na przekształceniu się jednego izomeru w drugi. Nie zmienia się skład chemiczny i masa cząsteczek.

K

Katalizator

Substancja, która dodana do układu reakcyjnego przyspiesza reakcję i odtwarza się po każdym elementarnym przekształceniu substratu w produkt.

kryteria zrównoważonego rozwoju

Opracowane przez Komisję Europejską wytyczne określające pochodzenie surowców wykorzystywanych do produkcji biopaliw.

KZR

Kryteria Zrównoważonego Rozwoju.

L

LCA

Analiza cyklu życia (z ang. Life cycle analysis) przedstawia wszystkie etapy w procesie wytwarzania paliwa począwszy od fazy pozyskiwania surowców aż do momentu jego spalenia w silniku pojazdu. Ma to na celu oszacowanie emisji wytworzonych podczas całego cyklu produkcyjnego paliwa, a tym samym całkowitą emisję z paliwa.

M

MTBE

(Methyl tertiary-butyl ether) Eter Metylowo Tert-Butylowy.

N

NCW

Narodowy Cel Wskaźnikowy – minimalny udział biopaliw i biokomponentów, wyrażony w procentach energetycznych, w ogólnej ilości paliw.

O

Odnawialne źródła energii

Naturalne źródła energii do których zaliczamy energię słoneczną, wiatrową, hydrologiczną, geotermalną. Źródła energii odnawialnej w naturalny sposób.

Odpadowy olej roślinny (WVO)

Odpadowy olej roślinny (z ang. Waste Vegetable Oil) jest to zużyty olej spożywczy. Możliwe jest jego wtórne przetworzenie na biodiesel.

Oleje roślinne

Oleje roślinne są to wszystkie substancje o konsystencji oleistej pochodzenia roślinnego.

OZE

Odnawialne Źródła Energii.

R

RME

(Rapeseed Methyl Esters) estry metylowe oleju rzepakowego.

S

SME

(Soybean Methyl Esters) estry metylowe oleju sojowego.

SVO

(Straight Vegetable Oil) oleje roślinne.

T

Transestryfikacja

Proces analogiczny do estryfikacji, w którym reakcja zachodzi pomiędzy estrami i alkoholem. Produktem końcowym procesu jest nowy ester z grupą alkoholową zależną od użytego alkoholu. Transestryfikacja jest wykorzystywane w procesie produkcji estrów metylowych.

U

UFOP

Unia na rzecz promocji oleju i białek roślinnych (Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen) niemieckie stowarzyszenie zajmujące się propagowaniem wykorzystania biopaliw pochodzących z roślinnej biomasy.

Uwodornienie

Proces, w którym następuje reakcja przyłączania wodoru do dowolnego związku chemicznego.

Uwodornione oleje roślinne (HVO)

Uwodornione oleje roślinne (z ang. Hydrogenated Vegetable Oils – HVO) węglowodory syntetyczne wyprodukowane w procesie uwodornienia (lub współuwodornienia) z czystych olejów roślinnych. Zaliczane są do zaawansowanych paliw, posiadających znacznie lepsze właściwości fizykochemiczne niż estry metylowe kwasów tłuszczowych ale współdzielą z nimi surowce wykorzystywane do ich produkcji. Z tego względu zaliczane są jako biopaliwa 1,5 generacji.